Rikshospitalet / Gaustad

Rikshospitalet utbygging.jpg

Helse Sør-Øst planlegger en samling av Oslo Universitetssykehus på Gaustad. I planene ligger tre høyhus på 76 meter på sykehusets adkomsttorg og ned mot Ringveien. Videre er det planlagt et riggområde på vestsiden av Sognsvannsbekken i nedre del av den vernede Gaustadskogen. De private boligene i Slemdalsveien 87 og 89 er tatt inn i planområdet, til sammen 13 boliger. Forslaget har møtt massiv motstand fra fagmiljøene, naboer og mange andre. Ris Vel har i en høringsuttalelse 7. desember 2018 protestert på byggehøydene, bruk av vernet grøntområde, kryssing av Sognsvannsbekken, involvering av private boliger og trafikkløsninger. Les vår uttalelse