Ris Vel er en forening blant beboerne i vårt område med lange tradisjoner.  Ris Vel ble stiftet for over 100 år siden med basis i det boligmiljøet som vokste opp rundt den da planlagte og etter hvert nybygde Holmenkollbanen.


Velforeninger den gang, som det var flere av, hadde mange flere oppgaver enn i dag for å følge med og styre områdets utvikling.  Velforeningene dengang kan i stor grad sammenlignes med dagens bydelsutvalg, med ansvar for mange oppgaver som nå utføres av kommunen så som etablering og vedlikehold av veier, snømåking, gatebelysning, renovasjon, vann og avløp.

I dag ivaretar Ris Vel områdets interesser mer som et hørings- og samarbeidsorgan mellom medlemmene, kommunen og andre offentlige organer, uten, som tidligere, å faktisk gjennomføre oppgavene.

I våre Vedtekter (se siden ’Vedtekter’) sier vi at Ris Vels formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Ris Vels område strekker seg langs Holmenkollbanene mellom Frøen og Midtstuen (fra og med Steinerud til og med Midtstuen stasjoner), og mellom Holmenkollveien og Sognsvannsbekken.  Se kart på siden ’Vedtekter’.

Ris Vel er basert på frivillig innsats av Styremedlemmene.  En Daglig leder utfører administrativt arbeid.

Med et medlemstall på ca 1350 husstander, kan Ris Vel ha en viss innflytelse på avgjørelser i vårt område som del av bydelen Vestre Aker.  Vellet er partipolitisk uavhengig, og vil alltid holde en god dialog med Bydelsutvalget uavhengig av Bydelsutvalgets politiske sammensetning.

Ris Vel ledes av et styre på 8 medlemmer som velges av Vellets medlemmer på Årsmøtet (rundt månedsskiftet april/mai).  Styrets medlemmer er frivillige som ønsker å bidra til områdets ve og vel, og møtes ca 5-6 ganger i året.  Det er også en god del samtaler og e-post-bruk mellom møtene.  Vellet har også en Daglig leder som står for det administrative arbeidet.  Det forsøkes å ha utskifting av minst ett styremedlem hvert år for å få størst mulig engasjement blant medlemmene.  Medlemmene bes derfor fremme kandidater i god tid før Årsmøtet.  Les mer om Styret under kapitlet ’Styret’.

Kontingenten som innhentes fra medlemmene brukes i det vesentligste til bidrag til positive tiltak i området, både i form av Ris Vels Pris og direkte til konkrete tiltak (for eksempel bidrag til byggingen av nye Heminghallen).

Vellet har også anskaffet en hekksaks, plenvalse og bærestropper, som er til gratis utlån til medlemmene.

Ris Vel har som sitt motto å skape trivsel og trygghet i vårt område. Saker som faller inn under dette er blant annet:


Trafikksaker:

Vi engasjerer oss angående trafikkavvikling og veistandarder.  Gjelder det mindre saker, har vi  kontaktpersoner i Bymiljøetaten som vi kontakter. Vi er dessuten høringsinstans når det gjelder større trafikksaker/omlegginger i området vårt.

Vi er svært opptatt av trygg skolevei! Mange av henvendelsene vi får dreier seg om farlige situasjoner i områdets mange små, svingete veier som oftest ikke har fortau. Parkerte biler gjør veien enda smalere, spesielt om vinteren når vi har store snemengder. Vi forsøker å ha dialog med Bymiljøetaten og Trafikketaten, vi oppfordrer til parkering-forbudt skilt spesielt nær kryssene, og vi minner stadig om 30 km fartsgrense.

Vi minner ofte våre medlemmer om å klippe trær og hekker nær veier og fortau slik at det er god oversikt og tryggere ferdsel for fotgjengere og biler.

En viktig trafikksak som Ris Vel har engasjert seg i, og som fortsatt er en meget viktig sak, er Ruters oppgradering av Holmenkollbanen.  For at ikke privatbil-trafikken skal bli helt lammende på vårt områdes relativt smale og svingete veier, må vi ha et kollektivtransporttilbud som er interessant: pålitelig og effektivt.  Det har virket som Ruter har nedvurdert Holmenkollbanen i årevis, og vi jobber for at banen skal oppgraderes.


Utbygging:

Vi får mange henvendelser fra enkeltpersoner som ønsker hjelp til å vurdere eller protestere på utbygging i nabolaget.  Der vi mener bygge- eller reguleringsforslaget har urimelige konsekvenser, er klart i strid med vedtatte lover og regelverk, samt at vi kan bidra til endringer i forslaget, sender Vellet egen uttalelse til saken.

Vi får også større utbyggingssaker til høring enten fordi vi ber om dette, eller fordi vi er en naturlig høringsinstans, som for eksempel med planene for utbygging av Slemdal, utbygging av Rikshospitalet/Gaustad og planene rundt Diakonhjemmet.

Utbyggingen av Storebrandtomten er et eksempel på en stor byggesak hvor Ris Vel engasjerte seg sterkt sammen med Bydelsutvalget.  Etter mange års iherdig innsats fra vår side er vi veldig glad for at tomten ble sikret for fellesskapet - blant annet skole og barnehage som det ellers er lite og vanskelige muligheter for i vårt område.

Vi vil imidlertid være forsiktige med å ta stilling i en konflikt mellom medlemmer, men da kanskje bidra til en bedret kommunikasjon.


Stier og smett/grøntområder:

Vi er opptatt av alle de myke trafikkantene i bydelen, og ønsker å holde stier og smett åpne og farbare.  Derfor har vi merket mange av disse med våre treskilt. Vi er opptatt av offentlige grønne arealer slik som Holmendammen og turveiene i området vårt.  Her arrangerer vi iblant dugnader og opprydningsaksjoner og vi er interessert i å støtte lokal tiltak. F eks kan vi eventuelt sponse et lass med grus hvis lokale selv arrangerer dugnad i forbindelse med en merket sti som er i dårlig forfatning.


Blomstertønne:

Blomstertønner på Steinerud, Vinderen, Gaustad, Ris og Slemdal stasjoner, er til glede for reisende med trikken og forbipasserende. Vi får god hjelp til vanning, både fra frivillige og fra oven. Om du ser mange visne blomster eller tørr jord i tønnene, er det lov å gjøre noe med det. Belønningen er et penere nærmiljø.


Eksempler på saker vi har arbeidet med

  • Oppgradering av flere stier og smett i området vårt - bl a :

  • Vinderenfossen (stien fra Rasmus Winderenss vei - Kvernstien: Nytt nettinggjerde er satt opp. Takk til Bymiljøetaten som ordnet opp - her var det farlig! “Før bildet” Nytt “Etter bilde” kommer!

  • Dalsveien-Øvre Løkkaskogen, grusing

  • Turvei fra Frøen til Ivar Aasensvei - gjerde langs bekken utbedret, se bildene: Før utbedring: og Etter utbedring:

  • Grusing deler av sti mellom Dalsveien-Bjørnveien

  • Trafikksaker:

  • Parkering-forbudt nederst i Trosterudvn

  • Parkering-forbudt nær krysset Dalsvn-Stasjonsvn

  • Opphøyd gangfelt over Risalleen v/ Heming

  • Vi jobber for tryggere forhold i Ekelyveien