Vedtekter for Ris Vel (tidligere Ris Velforening)
som endret og vedtatt sist på Årsmøtet 2. mai 2011


§1 Formål

Ris Vels formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsel og sikkerhet.

Ris Vel (heretter kalt Vellet) skal ivareta områdets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor medlemmene, kommunen og andre offentlig organer, og private organisasjoner.

Vellet er partipolitisk uavhengig.

Vellets Styre kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse.

§2 Vellets geografiske område

Området strekker seg fra Frøen stasjon og opp til Midtstuen stasjon på Frognerseterlinjen og mellom Holmenkollveien og Sognsvannsbekken.  Området er inntegnet på vedlagte kart, som en del av Vedtektene.

§3 Juridisk person

Vellet er en selveiende og frittstående juridisk person registrert i Enhetsregisteret – org. nr. 896 113 232.

§4 Medlemskap

Vellets medlemmer består av grunneiere og andre beboere i området som har betalt fastsatt kontingent.  Medlemskapet (1 stemme pr. husstand) er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  For å ha stemmerett på Årsmøtet må kontingenten være betalt.  Borettslag, boligsameier og næringsdrivende kan også bli medlem, og regnes som enkeltmedlemskap med én stemme pr. medlemskap (egne husstander som er medlem av borettslag/boligsameier kan være egne medlemmer av Vellet med sin egen stemmerett).

Medlemmer som flytter ut av området kan beholde medlemskapet.


§5 Styret

Vellet ledes av et Styre på 8 medlemmer som velges på Årsmøtet for en 2-årsperiode av gangen.  Samtlige kan gjenvelges, men det bør etterstrebes å erstatte minst ett medlem hvert år.

Styret velger selv sin egen Styreleder og ansetter en Daglig leder.  Styret holder jevnlig møter og arrangerer Årsmøte for alle medlemmene en gang i året (innen utgangen av mai måned).

Ekstraordinært Årsmøte kan avholdes ved behov.

Den Daglige leder har ansvaret for den daglige drift, behandling av innsendte forslag fra medlemmene og offentlige organer samt all korrespondanse.  Styret holder møter etter behov, etter ønske fra Styrets medlemmer og etter spesielle ønsker fra medlemmene.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.  Styrebeslutninger krever alminnelig flertall.  Ved stemmelikhet har Styrets leder dobbeltstemme.

§6  Styrets plikter

Styrets skal ivareta Vellets interesser og Styrets leder og den Daglige leder representerer Vellet utad.

Styret forvalter og disponerer Vellets midler.  Styrets leder og den Daglig leder skal anvise alle utbetalinger, eller av den eller dem som Styret gir fullmakt.

Styret skal behandle alle innkomne forlag som innsendes skriftlig fra medlemmer og høringsnotater fra kommunale og offentlige instanser. Alle henvendelser skal besvares.  For saker som Styret mener er utenfor dets kompetanseområde eller som Styret mener blir/bør bli behandlet i andre fora, skal Styret henvise innsender pr. brev/e-post til rette instans.

Når Styret gjør et vedtak, skal det fremgå om vedtaket er enstemmig, og eventuelle dissenser protokolleres.  Referater fra alle forhandlinger og beslutninger, samt øvrige underlagsdokumenter skal arkiveres i 5 år.

§7 Årsmøtet

Årsmøtet er Vellets øverste myndighet.  Årsmøtet avholdes hvert år

innen utgangen av mai måned, etter innkallelse med minst 14 dagers varsel.  Innkallelsen bekjentgjøres på Vellets hjemmeside (www.risvel.no) og i Akersposten (Akersposten når alle husstander i Vellet), eller ved brev lagt i medlemmenes postkasser.

Styret avlegger hvert år en Årsberetning og revidert regnskap til godkjennelse på Årsmøtet.  Disse skal være tilgjengelig på Vellets hjemmeside fra det tidspunkt innkallelsen til Årsmøtet bekjentgjøres.

Dagsorden for Årsmøtet

–   Årsberetning

–   Revidert regnskap og revisors beretning

–  Fastsettelse av kontingent

–   Valg av styremedlemmer  (Styret skal søke etter nye kandidater for Vellet og utarbeide innstilling til valg.  Styremedlemmene bør være bosatt spredt innenfor Vellets område for å sikre mest mulig lokal kunnskap)

–   Valg av revisor

–  Saker som Styret selv ønsker å ta opp

–   Saker som er reist av medlemmer ved skriftlig henvendelse 1 uke før Årsmøtet

–   Eventuelt

Etter Årsmøtets faste poster skal det arrangeres et foredrag over et tema som har generell interesse og aktualitet for Vellets medlemmer.

Stemmegivning på Årsmøtet

Årsmøtets beslutninger fattes ved håndsopprekking og alminnelig flertall blant de fremmøtte som er stemmeberettigede.  Om ønskelig fra medlemmene kan valget foregå skriftlig.  Hver husstand har én stemme.

Ved valg av styremedlemmer hvor en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmene, skal den kandidat velges som har fått flest stemmer (relativt flertall).

§8     Regnskap og revisjon.

Resultatregnskap og Balanse med revisjonsberetning legges frem årlig på Årsmøtet for godkjenning.  Regnskapsdokumentasjon og bilag oppbevares i 5 år, tilsvarende Vellets øvrige Styredokumentasjon.

§9     Endringer i Vedtektene

Endringer i Vedtektene kan vedtas på Årsmøtet med 2/3 flertall blant de fremmøtte.  Forandring i Vedtektene må være sendt styret senest 3 måneder før Årsmøtet.  Styret behandler de innkomne forslag og gjør i innkallelsen til Årsmøtet spesielt oppmerksom på et forslag om Vedtektsendring som vil bli behandlet og hva forslaget går ut på.

§10   Oppløsning

Vellet kan besluttes oppløst når Styret eller minst 1/3 av medlemmene stiller skriftlig forslag om dette.  Forslag om oppløsning av Vellet må bekjentgjøres for medlemmene skriftlig med minst en – 1 – måneds varsel til ordinært Årsmøte.  Avgjørelsen skjer med 2/3 flertall.  Dersom det på Årsmøtet ikke var til stede minst 1/3 av medlemmene, forelegges beslutningen om oppløsning for et nytt ekstraordinært Årsmøte som innkalles skriftlig med minst en – 1 – måneds varsel.  På dette Årsmøtet er det tilstrekkelig med alminnelig flertall.  Blir Vellet oppløst, bestemmer det siste Årsmøtet hvorledes Vellets midler skal fordeles mellom de innen distriktets veldedige og/eller andre nyttige formål.