Slemdal områderegulering.

Skjermbilde 2019-04-29 kl. 10.04.28.png

Områderegulering Slemdal - Presentasjoner fra Behovsverksted 18.9.19

Områderegulering Slemdal - Oppsummering av Behovsverksted 18.9.19

Områderegulering Slemdal - Oppsummering fra Midtveisseminar 28.8.19

Bymiljøetaten inviterer til nettmøte mandag 30.9.19. Publikum bes om å sende innspill og spørsmål. Se detaljer i artikkel i Akersposten.

Se også Oslo kommunes nettside «slik bygger vi Oslo - Slemdalskrysset/Slemdalsveien» også. Her står bakgrunnen for disse 2 KVU-ene kort forklart. 

 

Ris Vel har engasjert seg i saken om Slemdal-utvikling. Vellet har deltatt på møter med Plan- og bygningsetaten og byrådet, samt spilt inn en firepunktsliste, under, som vi mener er viktige hensyn å ta i dette arbeidet.  

1. Løsning av det trafikale på Slemdal med T-bane må avklares først. Det må ikke gis byggetillatelser osv før finansiering og konkrete planer før det trafikale er avklart og arbeidet med det er igangsatt. 

2. Det trafikale på Slemdal må ses i sammenheng med T-bane på Vinderen og nye planlagte Diakonhjemmet stasjon. Altså kan det ikke ses isolert fra resten av planene for Holmenkollbanen.  

3. Gjennomgangstrafikken på Slemdal fra Bærum til Ring 3 og øvre deler av Holmenkollen må utredes og hensyntas i punkt 1. og 2. over. 

4. Fortetting på Slemdal må utredes innenfor en maksimal byggehøyde på 4. etasjer i innerste sone i forslaget til PBE. Utredningen må da også ta hensyn til planlagt storutbygging i områder som i dag grenser og ligger nært opp til planprogrammets avgrenset markerte planområde. Vellet viser til at det i dag pågår reguleringsarbeid med store utbyggingsplaner på Hafslundtomten, Diakonhjemmet, sykehuset på Gaustad og sykkelvei i Slemdalsveien for å nevne noen.

 

Holmendammen

Holmendammen.jpg

Det nå er 26 år siden Ris Vel var på møte med Oslo kommune, Vestre Holmen vel og Holmendammens Venner, hvor det ble lovet at man skulle gjøre noe med Holmendammen.  Dammen fylles igjen av sedimenter fra Skådalsbekken. «Andøya» er ikke lenger en øy men landfast. Utbedringsarbeider, f eks tømming/mudring, krever visse tillatelser.

Vi skriver i årsrapporten for 2018 av det var avtalt Miljøtekniske grunnundersøkelser av sedimenter, og dette arbeidet er nå avtalt. Vi håpet på fremgang. Endelig ser det ut til at det skjer noe.

Les brev fra Vann- og avløpsetaten (VAV) til Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE)  

Nå er «lappebilene» i gang

Hull i veien.jpg

OSLO: Meldingen ble lagt ut på Facebook flere timer før kalenderen viste 1. april, så denne nyheten får vi ta for god fisk!

På Facebook skriver Bymiljøetaten: 
 
Vi er nå i full gang med å tette hull i veien etter en snørik og lang vinter.

Vi vil gjerne ha din tilbakemelding i appen BYMelding, om hvor det er hull i veien, og legg gjerne ved bilde Det vil hjelpe oss å gjøre en enda bedre og mer effektiv jobb.

Nå som parkering forbudt-skilt er oppe i forbindelse med vårrengjøringen, får vi i tillegg mulighet til å lappe hull og tømme sluk der det normalt står biler parkert.

BYMelding finner du i AppStore og Google Play, eller ved å klikke på lenken her.»

Her kan du se video om lappingen på Bymiljøetatens Facebook-side.

Rikshospitalet / Gaustad

Rikshospitalet utbygging.jpg

Helse Sør-Øst planlegger en samling av Oslo Universitetssykehus på Gaustad. I planene ligger tre høyhus på 76 meter på sykehusets adkomsttorg og ned mot Ringveien. Videre er det planlagt et riggområde på vestsiden av Sognsvannsbekken i nedre del av den vernede Gaustadskogen. De private boligene i Slemdalsveien 87 og 89 er tatt inn i planområdet, til sammen 13 boliger. Forslaget har møtt massiv motstand fra fagmiljøene, naboer og mange andre. Ris Vel har i en høringsuttalelse 7. desember 2018 protestert på byggehøydene, bruk av vernet grøntområde, kryssing av Sognsvannsbekken, involvering av private boliger og trafikkløsninger. Les vår uttalelse